Om förskolan

På Flygande Mattan finns 25 barn i åldrarna 1-6 år. Tre förskollärare och två barnskötare står för det pedagogiska arbetet. Föräldrarna tillsammans med förskolechefen ansvarar för driften av förskolan och det är föräldrarna som står för lokalvård och matlagning.

Flygande Mattan är en förskola där föräldrar och personal stödjer och samarbetar med varandra. Syftet är att skapa en kvalitativ verksamhet, en arbetsplats där man känner arbetsglädje och en förskola som innebär en trygg och utvecklande vardag för barnen. Flygande Mattan är en arbetsplats där personalens och föräldrarnas kompetens och engagemang tas tillvara. Att barnen har många vuxna som de känner runt omkring sig skapar en ökad känsla av trygghet i vardagen, på och utanför förskolan.

Flygande Mattans grund och det livslånga lärandet

Vi vill skapa en verksamhet där alla barn får utvecklas och lära i en trygg, levande, öppen och kreativ miljö. Där alla barn tas på allvar och blir mötta med lyhördhet och öppenhet.

 

Flygande Mattans barnsyn

Barn är jämbördiga medlemmar av vårt samhälle. De behöver bli lyssnade på och tagna på allvar. Hur barn (människor) är eller blir i olika situationer är en summa av många faktorer. Man påverkas av dagsformen, gruppkonstellationen, den fysiska miljön, de vuxnas agerande, materialen och aktivitetens utformning, ens bakgrund och familjeförhållanden och vad man går igenom för utvecklingsprocess.

Flygande Mattans syn på lärande och kunskap

Att lära är att utvecklas. Lärandet har med ”mening” att göra. Att fakta och förmåga kopplas till ett sammanhang som blir meningsfullt för barnen. Lärandet sker ofta socialt (både relationen barn-barn, vuxen-barn, material och miljö-barn) med hjälp av lust, glädje, motstånd, vänskap, samarbete, fantasi, lek och humor.

Flygande Mattans syn på pedagogens roll

Genom omsorg, fostran och lärande ska vi skapa en trygg helhet (Lpfö 98 rev 2016)

Pedagogens roll är att vara en trygg vuxen som är närvarande och möter barnens behov, känslor, frågor, intressen och reflektioner med stor lyhördhet. Pedagogens roll är vidare att bekräfta, guida och vägleda, och ibland följa med som medforskare. För att kunna erbjuda möjlighet till fortsatt lärande och förankring av kunskap behöver pedagogen fördjupa sin egna kunskap i olika ämnen.

Flygande Mattans arbetssätt

Vi utgår läsårsvis från ett tema som vi arbetar med i projektform. Projekten blir större eller mindre beroende på barnens nyfikenhet, intresse och arbets/läroprocesser.

Vi arbetar också efter ett veckoschema med återkommande aktiviteter som: Dans-gympa, Tisdagsutflykt, Projektarbete, Läsvila, Sångsamling m.m. Du kan läsa om hur en dag på Flygande Mattan kan se ut här.

En annan del av arbetssättet är att dokumentera. Dokumentationen i form av filmer, foton och anteckningar är sedan underlag för reflektioner och samtal både med barnen, i arbetslaget och för läraren ensam. Dokumentationen är ett verktyg för att få syn på och synliggöra barnens och pedagogernas utveckling, lärande och förhållningssätt kopplat till våra styrdokument och de nationella målen. Dokumentationen och reflektionerna blir också underlag för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Föräldrarna får i huvudsak del av dokumentation genom Förskoleappen och ett verksamhetsbrev som vi skriver ca. en gång per månad. 

 

Här i vår verksamhetsplan kan du läsa om läsårets tema och vilka mål vi arbetar fördjupat med just nu. Här i vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling kan du läsa om vårt arbete kring integritet, likabehandling, diskriminering och kränkningar. 

Vad innebär det för dig som förälder?

Eftersom Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ har vi undantag från skollagens öppenhetskrav. Det betyder att vi som föräldrar måste godkänna de insatser som förväntas av familjerna vid förskolan för att erbjudas en plats.

© 2018 Flygande mattan