top of page

Om förskolan

läsa 1.png

Vår vision är att barnen ska få en ”fördjupad trygghet som förutsättning för det livslånga lärandet”.

För att förverkliga vår vision är vi som arbetar på Flygande Mattan avgörande. Vi arbetar systematiskt för att vår barnsyn, synen på pedagogens roll, vår kunskapssyn och vårt arbetssätt ska vara väl förankrat hos alla som arbetar på förskolan. På det sättet kan vi se till att:

  • barnen blir sedda

  • barnen får bästa förutsättningar att blir trygga i sig själva och att bry sig om varandra

  • barnen får stort utrymme att uttrycka och utveckla sin kreativitet

  • barnens lust, intressen och drivkraft att lära och utvecklas möts och tas till vara

  • vårdnadshavare bjuds in att bli delaktiga i verksamheten

  • personalen har en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter

Flygande Mattans grund och det livslånga lärandet

Vi vill skapa en verksamhet där alla barn får utvecklas och lära i en trygg, levande, öppen och kreativ miljö. Där alla barn tas på allvar och blir mötta med lyhördhet och öppenhet.

 

Flygande Mattans barnsyn

Barn är jämbördiga medlemmar av vårt samhälle. De behöver bli lyssnade på och tagna på allvar. Hur barn (människor) är eller blir i olika situationer är en summa av många faktorer. Man påverkas av dagsformen, gruppkonstellationen, den fysiska miljön, de vuxnas agerande, materialen och aktivitetens utformning, ens bakgrund och familjeförhållanden och vad man går igenom för utvecklingsprocess.

Flygande Mattans syn på lärande och kunskap

Lärandet har med mening att göra. Att fakta och förmåga kopplas till ett sammanhang som blir meningsfullt för barnen. Lärandet sker ofta socialt (både relationen barn-barn, vuxen-barn, material och miljö-barn) med hjälp av lust, glädje, motstånd, vänskap, samarbete, fantasi, lek och humor. Att lärande skett och blivit till kunskap syns i skillnader, d.v.s. där en förändring (utveckling) skett.

Flygande Mattans syn på pedagogens roll

Pedagogens roll är att vara en trygg vuxen som är närvarande och möter barnens behov, känslor, frågor, intressen och reflektioner med stor lyhördhet. Pedagogens roll är vidare att bekräfta, vägleda och ibland följa med som medforskare. För att kunna erbjuda möjlighet till fortsatt lärande och förankring av kunskap behöver pedagogen fördjupa sin egen kunskap i olika ämnen.

plantera ute 2.png
måla 5.png
läsa 2.png
plantera inne 3.png
plantera inne 1.png
måla_vid_staffli.png

Flygande Mattans arbetssätt

Vi utgår läsårsvis från ett tema som vi arbetar med i projektform. Projekten blir större eller mindre beroende på barnens nyfikenhet, intresse och arbets/läroprocesser.

Vi arbetar också efter ett veckoschema med återkommande aktiviteter som: Dans-gympa, Tisdagsutflykt, Projektarbete, Läsvila, Sångsamling m.m. Du kan läsa om hur en dag på Flygande Mattan kan se ut här.

En annan del av arbetssättet är att dokumentera. Dokumentationen i form av filmer, foton och anteckningar är sedan underlag för reflektioner och samtal både med barnen, i arbetslaget och för läraren ensam. Dokumentationen är ett verktyg för att få syn på och synliggöra barnens och pedagogernas utveckling, lärande och förhållningssätt kopplat till våra styrdokument och de nationella målen. Dokumentationen och reflektionerna blir också underlag för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Föräldrarna får i huvudsak del av dokumentation genom Förskoleappen och ett verksamhetsbrev som vi skriver ca. en gång per månad. 

 

Här i vår verksamhetsplan kan du läsa om läsårets tema och vilka mål vi arbetar fördjupat med just nu. Här i vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling kan du läsa om vårt arbete kring integritet, likabehandling, diskriminering och kränkningar. 

Vad innebär det för dig som förälder?

Eftersom Flygande Mattan är ett föräldrakooperativ har vi undantag från skollagens öppenhetskrav. Det betyder att vi som föräldrar måste godkänna de insatser som förväntas av familjerna vid förskolan för att erbjudas en plats.

bottom of page